Một số quy trình suy diễn trong hệ mờ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42781

Nhận xét