Bài đăng

Giải pháp backup dữ liệu, sử dụng cơ chế phân cụm động trong mạng ngang hàng có cấu trúc : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104

Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104

Chống tấn công tiêm nhiễm SQL sử dụng các khuôn mẫu hợp lệ theo bối cảnh : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: 14025131

Cải tiến công cụ Seo Panel : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104

Developing the job specifications for managers in Commercial Group Vietnam Airlines : M.A. Thesis: Business Administration

Finding unique selling proposition of UH-HSB executive MBA program : M.A. Thesis: Business Administration