Bài đăng

Ứng dụng công nghệ hướng đối tượng và XML để phát triển hệ thống trên nền WEB : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10

An investigation into the application of writing portfolios and its relationship with the first-year English majored students’ learning autonomy at ULIS-VNU = Nghiên cứu việc ứng dụng Hồ sơ học viết và mối tương quan với tính tự chủ học tập của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. M.A. Thesis Linguistics: 601401

Using mind mapping to help students organize ideas for their writings at Tri Huy Center= Ứng dụng thủ thuật sơ đồ tư duy giúp học sinh tổ chức ý tưởng cho bài viết tại Trung tâm Trí Huy. M.A. Thesis Linguistics: 601401

Tư tưởng Phật giáo nhân gian qua các trước tác của Sa môn Trí Hải

Nhìn lại tiến trình thống nhất Phật giáo Việt Nam trong thế kỉ XX

Môi trường và kĩ thuật xử lí chất phát thải