Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Kỹ năng thuyết trình

Cảnh báo khi dùng thuốc

Chăm sóc dược

Hướng dẫn sử dụng kháng sinh

Thiết bị điều khiển khả trình - PLC

Treatment of Bone and Soft Tissue Sarcomas

Urologic Robotic Surgery in Clinical Practice

Uveitis and Immunological Disorders

The Vegetation of Egypt

Work, Learning and Sustainable Development

Mô hình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực : Luận án TS Quản lý giáo dục

Quản lý chất lượng đào tạo cử nhân sư phạm theo tiếp cận TQM và ứng dụng công nghệ thông tin trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01 qu�n l� ch�t l�ng ��o t�o ��i h�c"

Quản lý chất lượng đào tạo cử nhân sư phạm theo tiếp cận TQM và ứng dụng công nghệ thông tin trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
qu�n l� ch�t l�ng ��o t�o ��i h�c"

Nghiên cứu xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng : Luận án TS. Giáo dục học : 62 14 05 01

Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận CDIO : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01 1

Dược động học những kiến thức cơ bản : tài liệu học tập dành cho học viên trong và sau đại học

Đặc trưng cơ bản của bộ Dân luật Bắc Kì 1931

Pháp luật về giới hạn cấp tín dụng để đảm bảo an toàn toàn hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần tại Việt Nam.

Kiến nghị sử dụng hợp lý tài nguyên trầm tích biển và bảo vệ môi trường của 5 vùng trọng điểm: Hạ Long, cửa Bảy Háp, vịnh Rạch Giá, cửa Ba Lạt, vịnh Đà Nẵng

Cuốn sách biết đi