Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

MATLAB và ứng dụng trong cơ kỹ thuật

Hóa học và công nghệ hóa dầu

Các phương pháp phân tích vật liệu

Lịch sử và văn hóa : tiếp cận đa chiều, liên ngành

Giải phẫu sinh lý người qua hình ảnh. phần V - VI

Nghiên cứu công nghệ tìm kiếm (Mã nguồn mở) Lucene áp dụng giải quyết bài toán tìm kiếm trong hệ thống Văn bản : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 62.48.01.03

Giải pháp backup dữ liệu, sử dụng cơ chế phân cụm động trong mạng ngang hàng có cấu trúc : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104

Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104

Chống tấn công tiêm nhiễm SQL sử dụng các khuôn mẫu hợp lệ theo bối cảnh : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: 14025131

Cải tiến công cụ Seo Panel : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104

Developing the job specifications for managers in Commercial Group Vietnam Airlines : M.A. Thesis: Business Administration

Finding unique selling proposition of UH-HSB executive MBA program : M.A. Thesis: Business Administration

Developing individual competencies profile and application to FPT corporation : M.A. Thesis: Business Administra

Organizational change management in non-governmental organization (Action Aid Vietnam) : M.A Thesis. Business Administration

Analysis, evaluations and solutions for improving effectiveness of the foreign currency business operation of the Vietnam bank for Agriculture and rural development : M.A Thesis. Business Administration