Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

Môi trường và kĩ thuật xử lí chất phát thải

Kiểm soát ô nhiễm không khí đối với một số nguồn thải công nghiệp đặc trưng ở Việt Nam

Nghiên cứu nhu cầu đọc và công tác giáo dục nhu cầu đọc của học sinh tiểu học Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy TRỊNH, KHÁNH VÂN Keywords: Nhu cầu đọc;Học sinh tiểu học;Thư viện Issue Date: 2010 Publisher: Khoa Thông Tin Thư viện Abstract: Đề tài được nghiên cứu với mục đích tìm hiểu nhu cầu đọc của học sinh tiểu học và công tác giáo dục nhu cầu đọc cho các em học sinh. Qua kết quả nghiên cứu đóng góp một vài ý kiến nhằm định hướng phương pháp giáo dục giữa gia đình – nhà trường –thư viện đối với nhu cầu đọc của học sinh. Từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp để thúc đẩy nhu cầu đọc của học sinh, hỗ trợ cho giáo viên và phụ huynh trong việc phát triển nhu cầu đọc của con em mình. Description: KL00016; 96 tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33837 Appears in Collections: USSH - Undergraduate Theses

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu tại Trung tâm thông tin thư viện Trường đại học Giao thông Vận tải – Hà Nội

Healable shape memory (thio)urethane thermosets

Response Surface Design for Estimating the Optimal Operating Conditions in the Polymer Flooding Process

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với Java

Xây dựng và phát triển thư viện số Việt Nam: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

Mạng máy tính

Giáo trình nhập môn hệ cơ sở dữ liệu

Giáo trình xử lý ảnh