Nghiên cứu và đề xuất phương pháp mô hình hóa tri thức cho hệ thống văn bản luật


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59481

Nhận xét