Nghiên cứu thuật Toán học máy áp dụng cho hệ thống giám sát và nhận dạng hành vi trên bò: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59308

Nhận xét