Nghiên cứu chế tạo thiết bị la bàn điện tử dựa trên vật liệu multiferroics cấu trúc micro-nano : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54286

Nhận xét