Khảo sát và chế tạo màng mỏng nano ZnO bằng phương pháp solgel định hướng ứng dụng trong bộ nhớ sắt điện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54283

Nhận xét