Giáo trình thương mại quốc tế : dùng cho chuyên ngành thương mại quốc tế. Phần 1


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57373

Nhận xét