Tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hệ hợp kim nguội nhanh Fe-M-Zr (M = Ni, Co, Mn)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12977

Nhận xét