Phật giáo thích ứng như thế nào với yêu cầu tín ngưỡng của nhân dân (Trích Phật học quần nghi)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54807

Nhận xét