Những chuyển biến trong kinh tế nông nghiệp Bắc Trung Kỳ từ 1884 đến 1945 : Luận án TS. Lịch sử: 62.22.54.05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34825

Nhận xét