Mô hình toán học của tổ hợp nguyên tố thị quặng trong trường địa hóa thứ sinh vùng tây bắc Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6342

Nhận xét