Luật tục địa phương và luật pháp của nhà nước trong quản lý rừng: Nghiên cứu trường hợp tại một cộng đồng ngwời dao ở Miền Núi phía Bắc Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10298

Nhận xét