Hiện trạng và biển động sạt lở bờ biển, cửa sông miền Trung Việt Nam trong mười năm gần đây (1990-2000)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6341

Nhận xét