Dân số và vấn đề tài nguyên môi trường -xã hội Đắk Lắk

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10290

Title: Dân số và vấn đề tài nguyên môi trường -xã hội Đắk Lắk
Authors: Độ, Nguyên Xuân
Keywords: Phát triển tài nguyên Môi trường;Phát triển Miền Núi;CRES
Issue Date: 2002
Publisher: Nhà xuất Bản Nông nghiệp

Nhận xét