Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành trinh sát phòng chống tội phạm hình sự - Hệ TCCN - Nghiên cứu thử nghiệm tại trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34469

Nhận xét